Monday, 6 December 2010

O ia, mae gen i flog...

Dwi heb ddeud dim byd ar hwn ers tro, a hynny am fy mod i'n rhy brysur yn bod yn ddinesydd da a chydwybodol. Yr enghraifft ddwytha' o hyn oedd nos Sadwrn, pan welais i set o oriada' tŷ yn gorfadd ar y palmant ger yr Amgueddfa Genedlaethol.
"Hylô," medda fi, "be 'di hyn?", a'u codi nhw.
Ac ynghlwm â'r goriadau, roedd 'na rif i'w ffonio os y byddai rhywun yn digwydd ffindio'r goriad, a ffonio nesh i.

Ma'r ferch sydd bia'r goriada' newydd fod draw i'w nôl nhw, a diolchgar iawn o'dd hi 'fyd. Amanda 'di henw hi. Mi ddudodd ei bod wedi coginio swper i mi i ddeud diolch, ond ei bod hi wedi byta rhywfaint ohono, ac yn teimlo'n sâl. Ta waeth, mai'n gwbod lle dwi'n byw.

Y wers ydi hyn: mai wastad yn werth codi petha' sgleiniog oddi ar lawr, mi allwch - basic food hygiene allowing - gael eich gwobrwyo.

Sunday, 24 October 2010

(Dim) Sŵn

Dwi 'di bod yn dawal iawn yn ddiweddar, ac allai 'mond ymddiheuro i'r lluoedd ohonoch sydd yn tshecio hwn bob dydd i weld be 'sgin i ddeud.

Mi fûm yng ngwyl Sŵn ddoe, ac am ddiwrnod difyr gafwyd. O'dd rhaid rasio o le i le, ac mi lwyddis i weld dipyn o fandia - Niwl, Mr Huw, Melys, Cate le Bon, Bare Left. Ella mai'r uchafbwynt oedd Meic Stevens yn Chapter bell, yn g'neud set ddwyieithog, ac yn dweud y glasur yma ar ôl i ni glapio i un o'r caneuon: "chi'n rhy caredig. Dim Huw Ceredig, diolch byth... Yw e 'di marw?"

Mi aeth petha ar i lawr wrth i ni giwio am hannar awr i fynd i weld Racehorses, ac yna canfod fod y gig yn sold owt. Yn waeth byth, mi aethon ni nôl i'r Fuwch Goch a chanfod bod Meistri Ffrainc ar ddechra' set. Reit ddigalon o'n i deud y gwir yn cerddad tua'r undeb, heb owns o fynadd mynd i'r disgo tawel. Ond O! am refyleshyn! Mi oedd 'na hwyl i'w gael yn dawnsio, a mwy fyth o hwyl yn diffodd yr hedffons a chlywed pawb yn canu efo'r diffyg miwsig. Achubwyd noson oedd yn prysur lifo lawr draen Stryd Womanby ar un pwynt.

Ma' nhraed i'n brifo heddiw, a sgin i fawr o lais, ond dwi'n rhyfeddol o iach o 'sdyriad. Dwi'n mynd i'r afftyr-parti yn Gwdihŵ nes mlaen. Ffri bŵs a ffri entri. Neis.

O.N. Dwi 'di dyfeisio dywediad newydd sbon: êl ding ding. h.y. sesh fawr iawn, sesh tan ddaw'r gloch amser cau. 'Da chi'n meddwl y gallwn i werthu honna i hics Pen Llŷn?

Tuesday, 12 October 2010

Llygod

Mae 'na dwll mawr yn fy nhorth, ac ol cnoi ar y plastig sy'n ei amgylchynu. Mae 'na hefyd o leia' tri thwll yn nghefn fy nghwpwrdd bwyd. Damia.

Tuesday, 28 September 2010

Fresher's Week!!!!!!!!!!!!!!!

Gan i mi drin yr wythnos ddwytha' fel pe bai hi'n wsos y glas, dwi'n gorfod cael chydig ddyddia' tawelach wsos yma, sy'n fy siwtio i i'r dim. Sgin i fawr i'w ddeud wrth y clybia' mawr a'u welcym bôls, a dwi'm yn hoff o'r undeb. Fyddai byth yn teimlo mod i'n perthyn yno (y diffyg hwdi prifysgol Caerdydd, neu ella f'acen ogleddol?), sydd ddim yn arwydd gwych o unrhyw undeb.

Wedi deud hynna, mi o'n i allan neithiwr, ond dim yn yr undeb. Na, mi rosh i bump o mhunoedd prin i goffra' Oceana, wedyn treulio'r noson yn y clwb drws nesa'. Clyfar iawn. I Glam, a'u deusiyt o fodca am brisia'r saithdega', ma'r diolch na lwyddish i gyflawni fawr ddim heddiw, heblaw chwara' catsh yp ar betha' ddylwn i fod wedi ddarllen/wylio dro'n ôl. Nesh i wylio Withnail and I, a darllen Cyw Haul, a dwi newydd ddechra' The Catcher in the Rye.

Reir, dwi'n colli conecshyn efo'r wê bob dwy eiliad, ac mai'n amsar gwely gan mai fy nôd 'fory ydi codi cyn p'nawn.

'Sdawch.

O.N. Wedi gwrando ar albym newydd The Duke and The King hefyd, sy'n cynnwys y linell "love is a coke dealer's daughter". Oedd yr albym dwytha'n cynnwys y linell "Jesus walked on water, but so did Marvin Gaye". Dwi'sho gweld Simone Felice eto.

Wednesday, 22 September 2010

Wa Bala ac ati

Dwi 'di cyrraedd 69, Gollum Road erbyn hyn, ac yn sgwennu hyn ar 'chydig o frys. Ma' na 7 ohonon ni yn y tŷ, ond achos bod 'na ryw ddarn o gyfarpar (peidiwch â gofyn be) ar goll, dim ond un person all fynd ar y wê ar y tro. Diolch virginmedia.

Ym Mhenllyn fush i dros y penwsos, yn lawnsio nofel Taid ar nos Wener, a difyr iawn oedd hynny. Dwi wedi'i darllen hi 'fyd, ac wedi mwynhau. Nos Sadwrn mi aeth yncl Gwynfor a fi, Rhys Matia a Dei Rhwyfo i'r Prins of Wêls yng Nghynwyd i gael ein Wa Bala ein hunain efo John ac Alun a Blondie ar y sgrechflwch a San Miguel ar y tap.

Ers hynny, dwi 'di bod yn gweld Old Crow Medicine Show yn y Bae, ac yn dallt o'r diwedd sut 'ma Gwibdaith Hen Fran yn trio swnio. Mi oedd hi'n noson dda iawn, a'r Glee Club yn le bach difyr. Ella mai'r peth difyrra' ddaeth o'r noson, fodd bynnag, oedd i mi gofio am fy nghynllunia i gyhoeddi traethawd ar y theori mai'r un person oedd Kate Roberts a Saunders Lewis. Mi siglai'r Byd Cymraeg i'w seilia'.

Tuesday, 14 September 2010

"It's all part of the package, man..."

Erbyn hyn 'da ni tu hwnt i ddiwedd y ffordd, ond dyma rei o'r petha ddigwyddodd cynt:

Iau
Cael bora hamddenol iawn - sbio ar Lord of the Rings hyd yn oed. Hynny yn cael ei darfu braidd gan decst yn deud fod gen i ddwyawr yn llai o amser i bacio mhetha (a gneud cardyn penblwydd i Elin) nag oeddwn i 'di feddwl. Treulio awr hectig iawn yn lluchio petha' mewn i fagia, ac yna cael fy nghludo gan Now'r Bwlch i Gaerdydd (a Siôn yn dod efo ni, yn Bennar y cwbl). Aros yn nhŷ Awen. Diolch Awen.

Gwener
Cychwyn i, a chyraedd, End of ddy Rôd. Cwarfod y lleill. Mynd i weld Cêt le Bon, oedd yn dda iawn, er gwaetha' ymdrechion OwenacAwen i'w dishmoli. Edmygu'r safle, yn enwedig y gardyn sdêj. Duw â wyr be arall, ma' dydd Gwenar yn bell yn ôl.

Sadwrn
Sgowt efo Emrys a Gwenwyn o gwmpas y coed yn dod â ni i lyfrgell oedd yn cynnwys llyfr am rowndabowts. A must read. Aros yn y garden stêj rhan fwya' o'r diwrnod yn edmygu'r gerddoriaeth: Dylan LeBlanc oedd yn dda iawn, ac yn edrych yn uffernol o cŵl; Phosphorescent, oedd y band nesh i fwynhau fwya' trw'r penwythnos; a Deer Tick, oedd hefyd yn wych. Edmygu'r peunod hefyd, a dysgu gan fardd y meini be ma nhw'n fyta (bob math o friwsion a phlant). Y glaw hir-ddisgwyliedig yn dod, diolch fod Sam Beam (Iron & Wine) wedi camu i'r llwyfan pan na'th o, a chanu cân hudolus a stopio'r glaw. Uchafbwynt. Sgowt arall liw nos i lannerch y tylwyth teg yn y coed, lle deallon ni fod hyd yn oed ddryg dîlars yr ŵyl yn rhai clên a bonheddig. ("Do you gentlemen need any supplies?" ... "No, we're fine thanks" ... "No problem, enjoy your festival").

Sul
Diwrnod y Brodyr Ffelys a Wilco, a threulio'r pnawn yn disgwyl hynny yn bennaf. Creu campweithia' artistig ar focsys Pieminister (pastaim gwerth chweil). Mynd i'r ffrynt i weld Felice, oedd yn fudr ac yn flêr ac yn swnllyd fel y disgwyl. Set grêt, os fymryn yn fyr. Ian Felice yn edrych yn reit bôrd, Jimmy wrth ei fodd. Wilco yn wych, fel yr oedd Caitlin Rose wedyn. Gwely cynnar (eto). Dallt yn ddiweddarach mod i 'di methu Felice yn y tipi. Damio'r cysgu cynnar.

Llun
Lifft adra gan Emrys, via Côr y Cewri. Oeddan nhw yn llai nag oeddwn i wedi'i ddisgwyl, ond mi oedd y dyn bach oddi fewn y teclyn sain yn wybodus iawn, ac mi dreulion ni hannar awr ddifyr yno. Taith hir adra, cyraedd fin nos. Gwd ffestifal.

*Yn ogystal â hyn, mi fytish i falafel, wejis, brecwast ffwl inglish, pitsa, cyrri thai corgimwch, crempog, burek caws gafr a selsig, a burritos. Dyna, yn anad dim, y rheswm mod i yn hollol sgint erbyn hyn.

Wednesday, 8 September 2010

Dim (ond dau) Cwsg Tan Solsbri

Wedi bod yn y Banc Sbeis (Barclays gynt) yng Nghricieth yn dathlu penblwydd Max. Mi gefais gyrri hyfryd - Dupiaza - wyddwn i ddim sut i'w ynganu - a Safnara oedd yr ola'n gorffan (er, i fod yn deg, mi oedd ei fwyd o yn hwyr yn cyrraedd). Mi aethon ni i'r Prince of Wales wedyn, ac mi nesh i gadarnhau unwaith eto na fedrai chwara darts. Ma isio gneud bob hyn a hyn.

Ma' Phosphorescent, Wilco a'r Brodyr Ffelys wedi bod 'mlaen yn ddi-stop gin i ers dyddia (nid Yo La Tengo a Modest Mouse fel oedd i fod) - allai'm aros. Cael lifft gan Now'r Bwlch i Gaerdydd fory, ac i Erddi'r Goeden Larmer, Salisbury ddydd Gwener. Dwi 'di cael gafael ar lifft adra 'fyd, ar yr amod ein bod ni'n stopio yng Nghôr y Cewri. Dwi'n shwr gallai fyw efo hynny...

Hwyl am y tro.